วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

mathEIS


ภาพแห่งความสำเร็จ
ชื่อผู้นำเสนอผลงาน  :  นางสาวณัฐหทัย  มูลทา      ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 28                   จังหวัดศรีสะเกษ
วิชาที่สอน คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผลงาน  :  การสอนคณิตศาสตร์สู่มิติที่ดีของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
          โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  มีนักเรียนประมาณ  4,079 คน                เปิดการเรียน การสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จัดการเรียนการสอนโดยนักเรียนอย่างหลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง 500 โรงเรียนในประเทศเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School ) การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษารูปแบบEIS (English for Integrated  Studies)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองโครงการ  พัฒนาผู้เรียนให้เข้าสู่มาตรฐานสากล  พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กระบวนการเรียนการสอน   สื่อการเรียนการสอนแนวใหม่ที่เน้นพฤติกรรมการเรียน   
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยเปิดสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ต่อ 1 ห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น ในส่วนของรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นั้นเปิดสอนจำนวน 1 ห้องเรียน คือ ม.4/13  ซึ่งเป็นนักเรียนที่ถนัดและมีความสนใจในคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ  ได้จัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เนื้อหาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านมาแล้วนั้นคือเรื่อง เซต โดยการใช้สื่ออุปกรณ์การสอน คือ Textbook   Lesson  plan  worksheet  ตามตำราต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงค์โปร ไต้หวัน เป็นต้น  โดยใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบ ทักทาย คำสั่ง การโต้ตอบ การให้กำลังใจ  พร้อมทั้งหาบทความคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม  ด้านการวัดผลประเมินผลนั้นจะเน้นในด้านคณิตศาสตร์ตามหลักการวัดผลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มีการสอบวัดผลก่อนและหลังเรียนทีละหน่วยแล้วนำผลสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับห้องเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ
          หลังจากจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษแล้วพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของห้องเรียนที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับห้องเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ  มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันน้อย  กลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยภาษาอังกฤษจะมีความเข้าใจเนื้อหาน้อยกว่ากลุ่มที่สอนแบบปกติ  นักเรียนที่เรียนด้วยภาษาอังกฤษจะมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งมีความกระตือรือร้นอยากเรียนมากกว่ากลุ่มปกติ  ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษอังกฤษ คือ การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน  นักเรียนยังไม่กล้าแสดงออกเท่าที่ควร  ครูจึงเพิ่มสื่อการสอนที่เป็นลักษณะรูปธรรมมากขึ้น  พร้อมทั้งร่วมกันแปลความหมาย   ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน หลังจากที่จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วม มีการโต้ตอบ กล้าแสดงออกเป็นภาษาอังกฤษระหว่างครูกับผู้เรียนมากขึ้น  นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษและสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น  หากต้องการพัฒนากระบวนการเรียน  การสอนควรจะมีการอบรมพัฒนาครูที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น  เพื่อเพิ่มศักยภาพของครูผู้สอนและเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น